هر كه راهى رود كه در آن دانشى جويد، خداوند او را به راهى كه به سوى بهشت است ببرد، و برترى عالِم بر عابد، مانند برترى ماه در شب چهارده، بر ديگر ستارگان است.
ارتباط با ما

آدرس: اصفهان هزارجریب پایانه صفه طبقه دوم
تلفن: 09162381076